Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. De behandelaar is huidtherapeut. Een paramedicus, HBO-geschoold met de titel Bachelor of Science (Bsc). De huidtherapeut van Huidtherapiepraktijk HuidOp1 is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).
 2. De cliënt is de persoon die de huidtherapeut om een behandeling of advies vraagt.
 3. Deze voorwaarden zijn te allen tijde van kracht wanneer de cliënt behandeld wordt door de huidtherapeut van Huidtherapiepraktijk HuidOp1 of een waarnemende huidtherapeut, aangesteld door HuidOp1.
 4. De huidtherapeut van HuidOp1 werkt volgens de Wet op een Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
 5. HuidOp1 heeft het recht om de voorwaarden te veranderen, mits de cliënt hiervan op de hoogte wordt gesteld en er melding is gedaan op haar website. Eventuele bezwaren tegen wijziging(en) in de voorwaarden dient de cliënt binnen één maand na de wijziging
  schriftelijk in te dienen bij HuidOp1.
Behandelovereenkomst
 1. De cliënt is verplicht om vóór een behandeling of een behandeltraject de door HuidOp1 opgestelde behandelovereenkomst te ondertekenen. Voorafgaand heeft de huidtherapeut van HuidOp1 uitleg gegeven over de werking van de behandeling(en), de te verwachten effecten, adviezen, leefregels en risico’s en de cliënt op de hoogte gesteld van de kosten.
 2. Als de cliënt de behandelovereenkomst niet heeft ondertekend is de huidtherapeut van HuidOp1 te allen tijde gerechtigd om geen behandeling of behandelingstraject te starten.
Huisregels
 1. Er wordt niet gerookt op de behandellocaties van Huidtherapiepraktijk HuidOp1.
 2. Verbaal of non-verbaal geweld of handtastelijkheden zijn in Huidtherapiepraktijk HuidOp1 te allen tijde verboden.
 3. De huidtherapeut van HuidOp1 is te allen tijde gerechtigd om een behandeling of een behandelingstraject stop te zetten indien er sprake is van verbaal of non-verbaal geweld of handtastelijkheden.
Afspraak annuleren
 1. Het annuleren van afspraken bij HuidOp1 kan tot 24 uur van te voren via telefoon of Whats-app. Indien de telefoon niet wordt beantwoord laat de cliënt een boodschap achter via de voicemail.
 2. Bij annuleringen korter dan 24 uur vóór de behandeling of bij no-show krijgt de cliënt een waarschuwing van HuidOp1. Bij een volgende annulering korter dan 24 uur voor de behandeling is HuidOp1 gerechtigd om het desbetreffende behandeltarief in rekening te brengen.
 3. Te laat komen op een behandelafspraak houdt in dat er alleen in de resterende tijd van de gemaakte afspraak behandeld kan worden. Het normale behandeltarief wordt in rekening gebracht.
 4. Te laat komen kan ook inhouden dat de huidtherapeut vindt dat de resterende tijd niet toereikend is voor de desbetreffende afgesproken behandeling. In dat geval is de huidtherapeut gerechtigd om de behandeling niet uit te voeren, maar wel in rekening te brengen.
Betalingsvoorwaarden en tarieven
 1. De behandeltarieven op de website van HuidOp1 zijn van kracht, mits HuidOp1 schriftelijk een ander behandeltarief opstelt. HuidOp1 kan haar tarieven jaarlijks aanpassen.
 2. De cliënten van HuidOp1 zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de betaling van de desbetreffende factuur. Ongeacht of de cliënt wel of niet een (gedeeltelijke) vergoeding van de zorgverzekering krijgt.
 3. Cliënten van HuidOp1 declareren zelf de factuur van HuidOp1 bij de eigen zorgverzekering.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt om op de hoogte te zijn van de zorgverzekeringsvoorwaarden in verband met eventuele vergoedingen van huidtherapeutische behandelingen en de hoogte van deze vergoedingen.
 5. Betalingen worden per bank of contant gedaan. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur op de bankrekening van HuidOp1 te zijn bijgeschreven.
 6. Indien de factuur na 14 dagen niet betaald is, stuurt HuidOp1 de cliënt een herinnering.
 7. Wanneer na een herinnering het openstaande bedrag nog niet is betaald, kan HuidOp1 een incassobureau inschakelen. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliënt.
 8. Betalingsverplichtingen vervallen in principe nooit, ook niet door het indienen van een klacht of het beëindigen van een behandelovereenkomst. Tenzij de huidtherapeut van HuidOp1 instemt met opschorting van de betalingsverplichting.
 9. De huidtherapeut van HuidOp1 is gerechtigd om in geval van een betalingsachterstand de behandeling of het behandeltraject stop te zetten als de huidtherapeutische zorg geen spoed vereist.
Klachten/geschillen
 1. Als er klachten of geschillen zijn over de ondergane behandeling bij de huidtherapeut van HuidOp1, hopen we dat de cliënt direct contact opneemt met de desbetreffende therapeut of eigenaresse van HuidOp1. Met inspanning van beide partijen probeert HuidOp1 tot een
  voor een ieder geschikte en tevreden oplossing te komen.
  Als er geen passende oplossing gevonden wordt waar beide partijen tevreden mee zijn, dan kunt u uw klacht melden bij het Klachtenloket Paramedici (KLP).